សុភាសិតកូរ៉េ​ 한국 속담

ខ្ញុំមានសុភាសិតមួយ របស់កូរ៉េដែលមានអត្តន័យល្អគ្រាន់ជាការអប់រំដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះ

ហើយខ្ញុំក៏លើកវាមកដើម្បីជាការកំសាន្តនិងការត្រិះរិះ

ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ

“រឺទឹកទន្លេនោះសោតបើកាលណាផ្ទៃខាងលើថ្លាផូផង់ក៏ដោយចុះ

ផ្ទៃខាងក្រោមវាវិញគង់ល្អក់កករជាក់ជាមិនខានឡើយ

ចុះបើផ្ទៃខាងលើវាមានភាពកករល្អក់ទៅហើយនោះ តើនៅផ្ទៃ

ខាងក្រោមវានឹងល្អក់យ៉ាងណាទៅវិញ?”

សូមជួយគិតពិចារណាចុះ!

Advertisements

Work on Sunday!

Today I come to work alone ta morng, actually alot workers come also but

office staff only me, I want to spend time with my friends but no one manage my workers.

so lonely nas….

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!